د کمپوټر سافټویرونه
  • نیټه بدلونکی

        نیټه بدلونکی سافټویر د دونیا مشهور دری کلیزي یوپربل بدلوي د نن ورځي نیټه درته ښي د هري ادار ...

        نیټه بدلونکی سافټویر د دونیا مشهور دری کلیزي یوپربل بدلوي د نن ورځي نیټه درته ښي د هري اداري ضرورت د کمپوټر لپاره جوړ ده انسټال نه غواړي هرځای چې دي واچاوه خلاصیږي او په ډیر کم وزن کي صر ...

    Read more